Přihlášení

tematicky obrazek

BYZNYS ERP V NEZISKOVÉM A PŘÍSPĚVKOVÉM SEKTORU

BYZNYS ERP je řešením, kromě hospodářských, také pro neziskové organizace a vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví, které mají specifické požadavky nejen na vedení účetnictví, ale také  obecně na evidenci jednotlivých agend v rámci jejich hlavní i hospodářské činnosti. Systém na tyto specifické požadavky reaguje počínaje prvotní evidencí, přes záznamní povinnost až po výkaznictví a napojení na účetní systém státu.BYZNYS ERP neziskovky

Konzultanti J.K.R. se v sektoru neziskových a příspěvkových organizací zaměřují zejména na:

 • Specifika účtování včetně fondového hospodaření, které je standardní součástí BYZNYS ERP a rozšiřuje tak možnosti účtování pro vybrané účetní jednotky.
 • Automatizaci kontrolních procesů a účtování, na které je ve vybraných účetních jednotkách kladen zvýšený důraz.
 • Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím podacího deníku a  centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti.
 • Výkaznictví a export do účetního systému státu, které jsou základním požadavkem pro úspěšné nasazení moderního ERP systému

Pracovníci, podniková hierarchie a BYZNYS ERP

Pracovníci s rozdílnou pozicí ve firemní struktuře potřebují od ERP řešení rozdílné informace a slouží jim k rozdílným činnostem. Například management společnosti vyžaduje stručnou, ale přesnou a aktuální kumulovanou informaci o stavu firmy. Obchodní a marketingová oddělení naproti tomu využijí nástroje, které budou schopny atraktivně zpracovávat korespondenci směrem k potenciálním a stávajícím uživatelům, a následně ji evidovat v ERP systému. Mobilní pracovníci budou zase požadovat on-line aplikaci, s jejíž pomocí získají či zapíší informace do ERP aplikace během služební cesty. Na rozhraní všech rolí pak operují asistentky a sekretářky oddělení, kterým vyhovuje provázanost s kancelářskými aplikacemi, jako jsou Outlook či Word.BYZNYS ERP příspěvkovky

Pro všechny tyto role nabízí podnikové informační systémy BYZNYS ERP odpovídající komponenty, jež zamezí duplicitě zadávaných informací do systému, vyhoví podmínkám, v nichž se uživatelé právě vyskytují, a navíc zaručí regulérní procesní přístup při práci s informacemi společnosti. Je možno jej členit do řady oblastí:

 • Obchodní oblast klade důraz na kalkulace, ceny, dedikovanou cenotvorbu a přístupová práva k informacím.
 • CRM – řídí kontakty, záznamy, úkoly, cílem aktivity je zákazník a vyhodnocování stavu. Nástroj pro obchodní zástupce, obchodníky, obchodní ředitele, ale i všechny ostatní, kteří komunikují s klientem.
 • Workflow – podporuje strukturovaný přístup k procesům společnosti, jejich podporu a controlling plnění dílčích etap. Úkolem modulu je definovat jasně stanovená pravidla a dbát na jejich dodržování.
 • Projektový pohled sleduje obchodní případy z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity.
 • Document management system řeší synchronizaci a archivaci dokumentů, jejich verzování, a řídí přístup k jednotlivým dokladům na základě organizační struktury
 • Just in time výstrahy zajišťují, že je na vzniklou situaci konkrétní uživatel upozorněn včas a automaticky.

Specifické funkcionality BYZNYS ERP pro příspěvkové a neziskové organizace

 • Evidence podacího deníku a CSD umožňuje vést spisovou službu včetně napojení na datové schránky
 • Celostátní výkazy pravidelně aktualizované s možností odeslání do informačního systému státu
 • Účetní doklady je možno rozšířit o další číselníkové položky, které umožňují uspokojit rozšířené potřeby účetní evidence
 • Obchodní případy a zakázkový modul umožňují sledování záznamů a financí v rámci různých dotačních a grantových programů
 • Automatické definovatelné kontrolní mechanismy umožňují automatizaci rutinních kontrol dle přání zákazníka

Další reference a případové studie podnikového informačního systémy BYZNYS ERP z oblasti neziskových a příspěvkových organizací nalezte v sekci Reference/Neziskové a příspěvkové.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@jkr.cz

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@jkr.cz

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@jkr.cztlacitko2